Trumpai apie EIF
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau vadinama – EIF) yra viena iš keturių Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrosios programos dalių. Šia programa siekiama palaipsniui įdiegti integruotą Europos Sąjungos išorės sienų valdymą ir įgyvendinti bendras prieglobsčio ir imigracijos politikos kryptis. Minėtos programos pagrindu įsteigiami keturi fondai: 1) Išorės sienų fondas; 2) Europos  grąžinimo fondas; 3) Europos pabėgėlių fondas III; 4) EIF.
EIF – tai Europos Sąjungos fondas, įsteigtas 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimu 2007/435/EB dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL 2007 L 168, p. 18) (toliau vadinama – Tarybos sprendimas 2007/435/EB).
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 848 (Žin., 2007, Nr. 92-3693) buvo paskirta atsakinga institucija, administruosiančia EIF programą 2007–2013 m. laikotarpiu.     Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-250 buvo patvirtinta EIF programos Lietuvoje valdymo ir kontrolės 2007–2013 m. sistema (Žin., 2007, Nr. 100-4096, pakeitimas 2008, Nr. 78-3086). Ši valdymo ir kontrolės sistema nustato institucijas, dalyvaujančias administruojant EIF programą Lietuvoje, ir jų funkcijas:
·         atsakingos institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento Struktūrinės paramos valdymo skyrius;
·         įgaliotos institucijos funkcijas atlieka Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra;
·         tvirtinančios institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apskaitos ir atskaitomybės departamentas;
·         audito institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius.
 
      Projektų atrankos ir priežiūros komitetas sudaromas, siekiant užtikrinti veiksmingą EIF projektų atranką ir EIF programos įgyvendinimo stebėseną.
 
Bendras EIF tikslas – remti valstybių narių pastangas padedant skirtingos ekonominės padėties, socialinių sąlygų, kultūrų, religijų, kalbų ir etninės priklausomybės trečiųjų šalių piliečiams tenkinti apsigyvenimo sąlygas ir palengvinti jų integraciją Europos šalių visuomenėse.
EIF prisideda prie šių konkrečių tikslų:
1. priėmimo tvarkos, susijusios su trečiųjų šalių piliečių integracijos procesu ir jo rėmimu, rengimo ir  įgyvendinimo procedūrų supaprastinimo;
2. naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių integracijos proceso plėtros ir įgyvendinimo;
3. valstybių narių gebėjimų tobulinti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti trečiųjų šalių piliečių integracijai skirtą politiką ir priemones didinimo;
4. keitimosi informacija, geriausia praktika ir bendradarbiavimo valstybėse narėse skatinimo.
 
Trečiųjų šalių piliečiais laikomi asmenys, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, t.y. neturi Europos Sąjungos valstybių narių pilietybės. Svarbiausias EIF tikslinės grupės bruožas – trečiosios šalies pilietybės turėjimas ir teisėtas gyvenimas valstybėje narėje.
Teisėtai Lietuvoje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai yra suprantami kaip leidimus laikinai gyventi arba leidimus nuolat gyventi Lietuvoje turintys asmenys iš trečiųjų šalių. Jų, kaip ir kitų užsieniečių, teisinę padėtį reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199). EIF veiksmai pirmiausiai skiriami naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių integracijai.
 
EIF parama teikiama pagal valstybių narių parengtas ir Europos Komisijos patvirtintas nacionalines EIF daugiametę 2007–2013 m.) ir atitinkamų metų metines programas. EIF atitinkamų metų metinės programos bus įgyvendinamos taikant N+1 taisyklę, kur “ N“ reiškia metus, nurodytus Europos Komisijos finansavimo sprendime, patvirtinančiame valstybės narės metinę programą. Pavyzdžiui, EIF 2008 m. metinė programa Lietuvoje bus įgyvendinama iki 2009 m. gruodžio 31 d.; EIF 2009 m. metinė programa Lietuvoje bus įgyvendinama iki 2010 m. gruodžio 31 d.; ir t.t. EIF 2007 m. metinei programai išimties tvarka taikoma N+2 taisyklė, t.y. ši programa bus įgyvendinama iki 2009 m. gruodžio 31 d.
Visam programavimo laikotarpiui (2007–2013 m.) Lietuvos Respublikai skirta 25 817 737,11 Lt., iš jų:
·          19 817 684,29 Lt – EIF lėšos;
·          6 000 052,82 Lt – bendrojo finansavimo lėšos.
 
EIF prioritetai ir remiami veiksmai
EIF parama bus teikiama projektams, kurie atitiks atitinkamų metų metinėse programose numatytus prioritetus ir remiamus veiksmus. Paraiška dėl paramos galės būti teikiama projektui, kuris įgyvendins vieną iš nurodytų remiamų veiksmų, atitinkančių vieną iš prioritetų.
I prioritetas: veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“:

 •      Priėmimo tvarkos, užtikrinančios geresnį integracijos procesą, rengimo procedūrų tobulinimas;
 •      Programų ir veiklos, skirtų naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams supažindinti su Lietuvos visuomene ir žinioms apie Lietuvą įgyti, kūrimas ir tobulinimas;
 •      Lanksčių įvadinių programų ir veiklos, leidžiančių trečiųjų šalių piliečiams tuo pačiu metu dirbti ar mokytis, kūrimas ir tobulinimas;
 •      Programų ir veiklos, skirtų užmegzti ir palaikyti ryšius su konkrečiomis trečiųjų šalių piliečių grupėmis (pavyzdžiui, asmenų, kuriems taikoma priėmimo tvarka, išlaikytiniais, vaikais, moterimis, pagyvenusio amžiaus, neįgaliais ar neraštingais asmenimis), kūrimas ir tobulinimas;
 •      Programų ir veiklos, skirtų aukštos kvalifikacijos ir kvalifikuotų trečiųjų šalių piliečių priėmimui skatinti ir jų integracijos procesui remti, kūrimas ir tobulinimas;   
 • Programų ir veiklos, skirtų stiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie įvairovės, palaikyti pasitikėjimo santykius su trečiųjų šalių piliečiais, taip pat stiprinti pritarimą integracijai, kūrimas ir tobulinimas;
 •       Programų ir veiklos, skirtų teikti įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių piliečiams, sudarant palankesnes galimybes jiems naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, kūrimas ir tobulinimas;
 •       Kitų programų ir priemonių, kurios susijusios su Komisijos komunikate „Bendra integracijos darbotvarkė: trečiųjų šalių piliečių integracijos Europos Sąjungoje programa“ nurodytais bendraisiais pagrindiniais imigrantų integracijos politikos principais ir atitinka Tarybos sprendime 2007/435/EB nustatytus tikslus ir veiksmus, kūrimas.

II prioritetas: rodiklių ir vertinimo metodikų, skirtų vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones bei supaprastinti lyginamojo mokymo koordinavimą, nustatymas ir kūrimas:

 •        Studijų ir tyrimų, skirtų trečiųjų šalių piliečių priėmimo tvarkai, įvadinėms programoms ir veiklai įvertinti, atlikimas ir plėtojimas;
 •      Rodiklių ir lyginamosios metodikos, skirtos integracijos politikos pažangai vertinti, kūrimas ir tobulinimas;
 •       Sistemų, skirtų informacijai apie įvairių trečiųjų šalių piliečių kategorijų poreikius rinkti ir analizuoti, kūrimas ir įgyvendinimas;

III prioritetas: valstybių narių politinių gebėjimų ugdymas, koordinavimas ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose:

 •      Tarpkultūrinės kompetencijos didinimo, gebėjimų stiprinimo ir įvairovės valdymo mokymai politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais;
 •      Kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemų kūrimas ir tobulinimas.

 
Galimi pareiškėjai
Projektų paraiškas EIF paramai galės teikti Lietuvos Respublikoje registruoti ir teisėtai veikiantys juridiniai asmenys arba tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai (atstovybės, filialai, biurai ir kt.), teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje. Pagrindinis pareiškėjas taip pat privalo turėti darbo patirties su tikslinės grupės atstovais arba patirties, įgytos įgyvendinant remiamus veiksmus (ši nuostata netaikoma  projekto partneriams).